Školní řád

Vydal :
Ředitelka Bc. Vladimíra Horová
 
 
Účinnost :
Školní rok 2017/2018
 
 
Závaznost :
Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Nedvězská a také pro všechny zákonné zástupce nezletilých dětí přijatých a docházejících do MŠ Nedvězská
 
 
Informace podána:
Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům mateřské školy
 
 

O b s a h                                                                                                  

Čl. I.      Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
 3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
 4. Povinnosti zákonných zástupců

Čl. II.    Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s         pedagogickými pracovníky

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 2. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
 3. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích
 4. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
 5. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu
  informování o jejich zdravotním stavu
 6. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ

     10.1. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

      Vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí, se poskytuje dětem bezúplatně. Děti s odkladem školní docházky školné platí. Zákonní zástupci dětí dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

     10.2. Úhrada úplaty za školní stravování

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

Čl. III.  UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE              

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

Čl. IV.   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                  

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

Čl. V.    ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ                                            

18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

Čl. VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY      PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ                           

21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 Čl. VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                                   

24. Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ

Čl. VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ                                                                                             

26. Účinnost a platnost školního řádu

27. Změny a dodatky školního řádu

28. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka Mateřské školy Bc. Vladimíra Horová v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“)vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Nedvězská 27/2224.
 
 
Čl. I
Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 
1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
 
1.1.   Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání
 
1.2.  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.
 
1.3.  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovně právní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“).
 
2. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání
 
2.1.  Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:
a) Na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti.
b) Na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně.
c) Na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 
2.2.  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
 
2.3.  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 
 
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti
 
3.1.  Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:
a) Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí.
b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.
c) Na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 
3.2.   Konkretizace, realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
 
4. Povinnosti zákonných zástupců
 
4.1.   Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:
       a) Zajistit, aby nově přicházející dítě do MŠ bylo soběstatčnés ohledem na věkovou hranici 3. let (schopnost samostatně používat WC, oblékat se a 
           svlékat s dopomocí, při jídle používat samostatně lžíci a hrnek).
b) Zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu oblečení.
c) Na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
d) Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
e) Předávat dítě do MŠ zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě zraněné-např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách a pod.). Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole.
f) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte.
g) Oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky.
 
4.2. Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.
 
4.3. Konkretizace, realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu  práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.
4.4. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit řádnou docházku předškolního dítěte, které dosáhlo pěti let věku do dne 31.8.2017 a na něhož se nově vztahuje povinná docházka před vstupem na Základní školu a to formou pravidelné docházky v pracovních dnech po dobu čtyř souvislých hodin denně, tedy 8.30 - 12.30 h. Omluvy budou zapisovány do omluvného sešitu s datem a podpisem rodiče či zákonného zástupce dítěte neprodleně po příchodu dítěte zpět do kolektivu. Požadována je 60% účast na školní docházce dítěte ve školním roce.
Čl. II
Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mŠ
 
5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
 
5.1. Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ, po dohodě se zákonnými zástupci dítěte, dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ. Zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.
 
5.2. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou MŠ.
 
6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání
 
6.1. Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy, předávají dítě, po jeho převlečení v šatně, pedagogickému pracovníkovi MŠ, a to až v příslušné třídě, do které dítě dochází. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.
 
6.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě MŠ a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
 
6.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.
 
6.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce MŠ.
 
7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích
 
7.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu.
 
7.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 
7.3. Ředitelka MŠ jednou ročně svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.
 
7.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
 
7.5. Ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 
8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
 
8.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd.
 
8.2. V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 8.1 bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola písemný souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce plnohodnotné vzdělávání včetně zajištění pedagogické činnosti pedagogickými pracovníky.
 
9. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu
 
9.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemnou formou mateřské škole a to buď předáním oznámení pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází nebo zasláním oznámení na adresu mateřské školy, či e - mailem.
Pro omluvu dětí nepoužívejte sms zprávy na mobilních telefonů ve třídách.
 
9.2. Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou mateřské školy.
 
9.3. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy. V oprávněných případech může mateřská škola vyžadovat doložení nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci nebo pro úraz potvrzením od ošetřujícího lékaře.
 
9.4. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogickému pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
 
9.5. Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítě, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.
 
10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
 
10.1. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání
 
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí, se poskytuje dětem bezúplatně.
Děti s odkladem školní docházky školené platí.
 
Zákonní zástupci dětí dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:
 
a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce,
b) Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
c) Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
 
 
 
10.2. Úhrada úplaty za školní stravování
 
Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
 
a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce
b) Ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
c) Zákonný zástupce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet školy
d) Ve výjimečných případech lze po dohodě s vedoucí školní jídelny mateřské školy úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy
 
11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci.

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:
 
a) Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
b) Řídí se školním řádem mateřské školy
c) Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
 
 
Čl. III
upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte V mateřské škole
 
12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
 
§ 35 (1) Ředitelka MŠ může po předchozím upozorněním písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
 
ŠZ § 35 1a)
Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastnilo předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1. až 9.3. tohoto školního řádu.
 
13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců
 
ŠZ § 35 1b)
V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně narušují
provoz mateřské školy - pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ z důvodu narušování provozu MŠ.
 
14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
 
ŠZ § 35 1c)
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

 
15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo úplaty za školní stravování.
 
ŠZ § 35 d)
V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.
 

Čl. IV
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 
16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
 
16.1. Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 do 17:00 hodin.

V případě, že se rodič neomluví a nevyzvedne své dítě do 17,00 hod., dává MŠ zprávu na sociální odbor MČ Prahy 10.
 
Rodič má možnost informovat učitelku o vzniklé překážce pro dodržení doby k vyzvedávání dítěte na mobilní telefon od 15,00 do 17,00 hod.
(číslo mobilního telefonu je na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd)
 
16.2. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit provoz a to zejména z důvodu stavebních úprav. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.
 
16.3. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících ( 3-4 roky, 4-5 let, 5-6 let a děti s odkladem školní docházky), přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
 
16.4. Mateřská škola má 4 třídy se všeobecným zaměřením, , děti jsou do tříd rozděleny podle věku.
 
16.5. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí upozorněním umístěným na nástěnkách v šatnách.


                    Organizace škol – ŠZ § 23

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí ve třídě ŠZ § 23 (3)
Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem ŠZ § 23 (4)
Zřizovatel může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Organizace předškolního vzdělávání –ŠZ § 34
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
2. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti po přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.
3. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy , popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.
4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 10 - ŠZ §179 (2)
5. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
7. V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy ( v případě provozu MŠ) i děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše po dobu , po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1. písm.e), ředitelka mateřské školy je však povinna zajistit, aby počet dětí , které se zúčastní vzdělávání v témž okamžiku , nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.
 
17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí
 
17.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:
6:30 - 8:00 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí
pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity,
 
8:00 - 9:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní cvičení
9:00 - 9:15 svačina
 
9:15 -10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu
 
10:00 -10:15 osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku
 
10:15 -11:45 pobyt dětí venku ,při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity
zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45 -12:30 oběd a osobní hygiena dětí

 
12:30 -14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
 
14:30 -17:00 svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mhou probíhat na zahradě mateřské školy doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
 
17.2. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
 
Čl. V
organizace školního stravování
 
18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
 
18.1. Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.
 
18.2. Školní jídelna připravuje jídla, které jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, v kterých probíhá vlastní stravování dětí.
 
18.3. Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole děti konzumují v rámci „pitného režimu“.
 
18.4. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole.
 
19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání
 
19.1. V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:
 
8.45 dopolední přesnídávka
11:45 – 12:15 oběd
14:30 odpolední svačina
 
19.2. V rámci “pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, neslazené čaje, ovocné šťávy). Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.
 
20. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole
 
20.1. Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvod dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.
 
Čl. VI
PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 
Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách ŠZ § 29
 
(1) Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 
(2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 
(3) Škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimiž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 
21. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
 
21.1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě.
 
21.2. K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
 
21.3. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.
 
21.4. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 
21.5. Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 
21.6. Do celého areálu mateřské školy mají psi a jiná zvířata vstup zakázán. Školní zahrada není přístupná veřejnosti, slouží pouze dětem, které jsou do mateřské školy zapsané a jsou pod dohledem p. učitelek.
 
21.7. Rodiče zodpovídají za to, že s kódy bezpečnostního zařízení budou manipulovat pouze dospělí.
 
21.8. V celém areálu mateřské školy je zákaz kouření.
 
 
22. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.
 
22.1. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
 
22.2. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
· děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
· skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci
· skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky
· vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
· při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
· za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty
·
b) pobyt dětí v přírodě
· využívají se pouze známá bezpečná místa
· školnice před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
· při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
c) sportovní činnosti a pohybové aktivity
· před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
· na plavecký výcvik do areálu v Hloubětíně dojíždějí od mateřské školy a přijíždějí děti autobusem ( zabezpečuje plavecká škola )
· při plaveckém výcviku učitelky ( vždy dvě na jednu třídu) předávají děti trenérům a jsou po celé trvání výcviku přítomny u bazénu u dětí
 
. pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí
 
d) pracovní a výtvarné činnosti
· při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou ostré nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy
 
23. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
23.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 
23.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 
23.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.
 
 
Čl. VII
zacházení s majetkem mateřské školy
 
24. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
 
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.
 
25. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
 
25.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajících se stravovaní dítěte.
 
25.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
 
Čl. VIII
zÁvěrečná ustanovení
 
26. Účinnost a platnost školního řádu
 
Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2017.
 
 
27. Změny a dodatky školního řádu
 
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.
 
28.  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s školním řádem
 
28.1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.
 
28.2. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.V Praze dne 31. srpna 2017                                                              Bc. V. Horová
                                                                                                     ředitelka MŠ